Productinformatie paraNICE

Productinformatie paraNICE

Klik op het logo voor de site van de leverancier
Alle producten

Informatie leverancier over product
 • De 5 belangrijkste redenen om te kiezen voor ons product
  • De sterke integratie binnen elke ziekenhuis - of zorginstellingsomgeving, onafhankelijk van het Centraal Ziekenhuis Informatie Systeem en de mogelijkheid van multidisciplinaire paramedische aanpak. Dus de samenwerking tussen fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, psychologie, geestelijke verzorging, maatschappelijk werk, activiteitenbegeleiding, revalidatie en verpleging is sterk ontwikkeld. In planningsfunctionaliteiten, maar ook zorgpadgerelateerd. Tevens is een integratie met het centraal EPD of ECD een vast gegeven.
  • Ondersteuning van KNGF richtlijnen en draagvlak creéren voor een gezamenlijke positionering van de beroepsgroep.
  • De kennis en keuze voor de gebruiker voor de verschillende declaratieverplichtingen - en mogelijkheden: declareren via Ziekenhuissysteem, declareren via Vecozo, declareren rechtstreeks aan patiënten of aan Afwijkende Betalende Instantie, declaraties Geriatrische Revalidatieproces. Therapeuten/behandelaars werken vanuit de agenda, de declaratieprocessen spelen zich af op de achtergrond.
  • De zekerheid dat alle werkzaamheden, de tijdsbesteding, (direct en indirect patiëntgebonden) van álle therapeuten en behandelaars, revalidatieartsen en specialisten ouderengeneeskunde zichtbaar zijn en blijven, en tot uiting komen in uitgebreide dynamische rapportages-en managementinformatie. Niet via het centraal ziekenhuissysteem op te vragen, maar direct waar het hoort: bij hoofden van de paramedische afdeling.
  • De sterke kennis van gebruiksgemak- en gebruikersvoorwaarden bij het registreren van vakinhoudelijkheid. Registreren aan de bron, bij de patiënt, procedure en protocolgericht. De mogelijkheden van de paraNICEweb-extensie zijn groot.
 • Gebruikersvereniging
  • Onze gebruikers zijn georganiseerd middels een gebruikersvereniging. De naam van de gebruikersvereniging is VGPN (Vereniging Gebruikers ParaNICE). Deze vereniging is opgericht in 2000. Jaarlijks wordt op een centrale lokatie in Nederland vergaderd met hoofden fysiotherapie, hoofden paramedische beroepsgroep en geïnteresseerde gebruikers of beheerders van de applicatie. Via het platform van de gebruikervereniging worden gezamenlijke belangen besproken en worden wensen aangeleverd aan NICE Software. Ook ziekenhuizen die geen gebruik maken van paraNICE zijn vaak welkom op deze bijeenkomsten, aangezien door paraNICE meestal gebruik wordt gemaakt van de gelegenheid om na de vergadering een presentatie te geven van de richting waarin gedacht wordt, van de visie van NICE Software en van de nieuwe ontwikkelingen. Op grond van deze visie en in samenspraak met de gebruikers wordt constant gewerkt aan nieuwe functionaliteiten. NICE Software heeft een escrowovereenkomst afgesloten met de Vereniging, waardoor alle leden recht hebben op de broncodes van de programmatuur, indien bepaalde situaties dit vereisen (bv. bij faillissement, indien surséance van betaling wordt uitgesproken e.d.)
 • Betrokkenheid gebruikers bij de ontwikkeling produkt
  • Een bibliotheek met meetinstrumenten is beschikbaar. Tezamen met gebruikers is voor ziekenhuizen een prioriteit aangegeven, waardoor de belangrijkste meetinstrumenten zijn toegevoegd. De meetgegevens worden uitgebreid gepresenteerd in dynamische grafieken en tabellen.
  • De ervaringen rondom declaratie-ontwikkelingen in de ziekenhuizen worden aan NICE Software aangeleverd. De applicatie wordt aangepast aan eisen van overheidswege en het gebruiksgemak wordt optimaal gehouden.(Bewakingen, koppeling Vecozo, koppeling Fysiovergoeding etc.maar ook koppeling aan DBC paden, liglokaties, verwijzers etc.)
  • Ontwikkeling van procedures/protocollen voor bepaalde patiëntengroepen in ziekenhuizen (pré-klinisch, klinisch en poliklinisch), zodat beslisboomgestuurd kort en bondig voldaan kan worden aan de vakinhoudelijke registratie. Deze procedures worden opgenomen in een gezamenlijke procedurebibliotheek, waarbij een uitwisseling met andere paraNICE gebruikers is afgesproken. Men hoeft niet allemaal opnieuw vooraan te beginnen met de opzet van de procedures. Men past ze gewoon aan aan de eigen ziekenhuissituatie. Richtlijnen van KNGF worden ondersteund.

Programma van Eisen
 • Wat zijn uw ambities m.b.t. het implementeren van de Nictiz standaard gebaseerd op de NHG-KNGF richtlijn gestructureerde informatie-uitwisseling huisarts-fysiotherapeut die op 20-04-2015 van toepassing is verklaard door het Informatieberaad?

   Zodra we een reactie hebben ontvangen wordt deze geplaatst

 • Ons product ondersteunt daarnaast de volgende zorginhoudelijke overdrachtsstandaarden:
  • Zodra we een reactie hebben ontvangen wordt deze geplaatst
 • Gaat u de bezoekers van deze site kennis laten nemen van het resultaat van een zelftoets uitgevoerd op de meest actuele versie van het PvE? En zo ja, wanneer?
  • Toetsresultaat deel C. versie 2.0 staat on line en is beoordeeld door een auditor. Op basis van diens verklaring auditor is in 2013 een Keurmerk toegekend voor deel C. versie 2.0.
 • Bent u bereid om nieuwe overeenkomsten inhoudelijk aan te passen en in lijn te brengen met de eisen deel A versie 2.0?
  • Zodra we een reactie hebben ontvangen wordt deze geplaatst
 • Uw mening over problemen die fysiotherapeuten ervaren als men wil overstappen naar een ander product? (vendor lock-in eis 581)
  • Nog geen reactie ontvangen
 • Wettelijk gezien is de fysiotherapeut verplicht om dossiergegevens 15 jaar te bewaren. Hoe is dat nu geregeld als het contract met u wordt beëindigd?
  • Zodra we een reactie hebben ontvangen wordt deze geplaatst

Ervaringen met/mening van gebruikers over product Om kennis te nemen van de ervaringen van gebruikers is op FysioNetwerken een speciale forumcategorie ingericht. Na te zijn ingelogd benadert u het forum via deze hyperlink. Heeft u zich nog niet geregistreerd voor FysioNetwerken dan treft u op deze pagina aanvullende informatie.

 

Deze site maakt geen gebruik van tracking cookies    -    © KNGF 2011 - 2019    -   Privacy Statement