Toelichting op versie 2.0

Toelichting op versie 2.0

Garanties van uw ICT leverancier zijn van belang voor de kwaliteit en continuïteit van uw praktijkvoering. Samen met uw patiënt gaat u er van uit dat uw IT leverancier u in staat stelt te voldoen aan wet en regelgeving. Maar er zijn meer redenen om goede afspraken te maken met uw ICT leverancier. Ook de ontwikkelingen met betrekking tot de doorstart van de landelijke infrastructuur door de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) zijn van belang. Aan de aansluiting op deze infrastructuur worden specifieke eisen gesteld. Naast het gebruik van landelijk afgesproken standaarden ten behoeve van efficiency en vereenvoudiging van de administratieve taken (door hergebruik van gegevens), betreffen dit ook garanties om de vertrouwelijkheid te borgen. (XIS kwalificaties en GBZ eisen) Voor meer informatie over mogelijkheden en aansluitvoorwaarden kunt u terecht op deze pagina. Om aansluiting te houden met deze ontwikkelingen is het van belang dat de kwaliteit van de ICT omgeving van de fysiotherapeut in de pas blijft lopen. In versie 1.0 van het eisenpakket werd reeds gerefereerd aan de hierboven genoemde XIS kwalificaties. Omdat het hier andere eisen betreft, zijn deze losgekoppeld van de functionele eisen die door de beroepsgroep zelf zijn geformuleerd. Versie 2.0 bestaat daarom uit een deel A, B en C. Versie 2.0 deel A Het eerste deel (Deel A. Informatiebeveiliging, continuïteit, wet-regelgeving) is gepubliceerd op 23-01-2013. Dit deel van het eisenpakket richt zich op de prestatieafspraken met uw IT leverancier. Belangrijke doelstellingen:
  • borging van de continuïteit van uw praktijkvoering
  • u in staat te stellen te voldoen aan wet & regelgeving door de, door uw leverancier af te geven garanties m.b.t. de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens
Anticiperend op wetgeving, waarin cliëntenrechten nog meer zijn verankerd, is een hoofdstuk logging toegevoegd. Zie in dit verband onder meer het advies van de Raad van State inzake cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. En de Wijziging Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) - juli 2014 Tenslotte voorziet dit deel van versie 2.0 in eisen, die een einde moeten maken aan een zogenaamde ‘vendor lock-in’. Deze beperkt de keuzevrijheid en zorgt voor een drempel om van IT leverancier te switchen. Versie 2.0 deel B Het tweede deel (Deel B. Standaardisatie, Overdracht & Techniek) is gepubliceerd op 07-03-2013. Dit hoofdstuk gaat over structuur en standaardisatie die cruciaal is bij de overdracht van gegevens. Zowel de eisen van deel A als die van deel B zijn randvoorwaardelijk van aard en anticiperen op de GBZ eisen en XIS kwalificaties waarover u eerder in deze tekst bent geïnformeerd. Versie 2.0 deel C Het laatste deel van versie 2.0 (Deel C. Gebruikersfunctionaliteit) is gepubliceerd op 04-04-2013. Deel C. van versie 2.0 bevat veel van de eisen van versie 1.0. Suggesties en opmerkingen via de site en tijdens audit trajecten zijn in de geactualiseerde versie verwerkt. Door tekstuele aanpassing en herformulering zijn een aantal eisen komen te vervallen. Specifieke wensen zijn toegevoegd. De commissie, die zich heeft gebogen over de actualisering, verwacht dat de eisen in deel C van versie 2.0 beter aansluiten op de behoeften en belevingswereld van de fysiotherapeut. Bovendien gaan de commissieleden er van uit dat de inhoudelijke en tekstuele aanpassingen de kans op meerduidige interpretatie aanzienlijk is verkleind.

 

Deze site maakt geen gebruik van tracking cookies    -    © KNGF 2011 - 2019    -   Privacy Statement